Home > Shinai & Bokken > Shinai Accessories > Shinai & Bokuto Tsuba
 
         
Fancy Tsuba "Fudo Myo O"
Boguzen Price: $29.99  
 
Fancy Tsuba "Fudo Myo O"
Boguzen Price: $29.99  
 
Fancy Tsuba "Fudo Myo O"
Boguzen Price: $29.99  
         
Fancy Tsuba "Tonbo"
Boguzen Price: $29.99  
 
Fancy Tsuba "Tonbo"
Boguzen Price: $29.99  
 
Fancy Tsuba "Tonbo"
Boguzen Price: $29.99  
         
Dairiseki Tsuba for Bokken
Boguzen Price: $34.99  
 
Deluxe Leather Tsuba for Bokken
Boguzen Price: $39.99  
 
Large Deluxe Rubber Tsubadome
Boguzen Price: $6.99  
         
Fudo Tsuba Stopper
Our Price: $19.99  
 
"Tombo" Tsuba-Black
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
 
“TOMBO” Tsuba (Blue)
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
         
“SAKURA” Tsuba—Black
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
 
“SAKURA” Tsuba—Purple
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
 
“SAKURA” Tsuba—Light Brown
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
         
“SAKURA” Tsuba—Blue
Our Price: $34.99
SALE Price: $31.99
 
 
5mm Leather Tsuba
—Laser Logo—
Our Price: $39.99
Custom Engraving Service
 
 
5mm Leather Tsuba
—Laser Logo—
Our Price: $39.99
Custom Engraving Service
 
         
Copyright ©2004 BoguZen.com, Inc. All Rights Reserved